ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ
ATIK YÖNETİMİ
 • Atık getirme merkezlerinin Oluşumu ve Geçici Depolanması
 • Atık Alınması ve Kabulü
 • Atık ambalajlanma ve etiketlenmesi
 • Atık Gönderilmesi ve raporlama
 • Atık Beyanın Yapılması ve Kayıtlar

 • Atık getirme merkezlerinin Oluşumu ve Geçici Depolanması

  1. sınıf atık getirme merkezi; Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve büyükşehirlerde ilçe belediyeleri tarafından kurulması zorunlu olan ve bu belediyeler tarafından kurulan/kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezler.
  2. sınıf atık getirme merkezi; Alışveriş merkezleri tarafından kendi mülkiyet alanları içinde kurulan/kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezler.
  3. sınıf atık getirme merkezi; Satış noktaları, iki yüz konut ve üzeri siteler, organize sanayi bölgeleri, havaalanları ve kampüsü olan üniversiteler tarafından kendi mülkiyet alanları içinde kurulan ve işletilen merkezler. Atıklarını bırakabilecekleri torba, kafes, kumbara, konteynırlar ve benzeri ekipmanlarının temini için destek sunmaktayız.

  Seyyar getirme merkezleri kurulması halinde, atığı ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde kabul etmekle, toplanan atıkların, havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturmayacak şekilde önlemleri alarak 1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesini sağlamakla,

  Seyyar getirme merkezleri üzerinde ait olduğu belediye adı ve logosu ile “Seyyar Atık Getirme Merkezi” ifadesinin bulunmasını sağlamakla,

  Atık getirme merkezi işleticileri tarafından merkezin tanıtılması ve faaliyetleri konusunda broşür, afiş ve benzeri materyaller hazırlanarak yazılı/görsel bilgilendirme yaparlar. Belediyeler tarafından ALO-ATIK hatları oluşturularak gerekli bilgilendirme yapılır ve vatandaşın atıklarını taşıyamaması durumunda lojistik imkânlar sağlanır. Belediyenin tercih etmesi durumunda 1. sınıf atık getirme merkezine bağlı olarak seyyar getirme merkezi hizmeti verilir.

  1.sınıf atık getirme merkezleri  MADDE 11 – (1) Atık getirme merkezlerinin asgari olarak aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur:
  a) Vatandaşların kolay ulaşabileceği konumda olmalıdır.
  b) Zemin, sızdırmazlık sağlanacak şekilde betondan yapılmalı ancak, kapalı konteynır kullanılması durumunda beton veya asfalt ile kaplı olmalıdır.
  c) Atık getirme merkezini tanıtıcı ve atık üreticisini bilgilendirici, yönlendirici işaretler bulunmalıdır.
  ç) Aydınlatma sistemi bulunmalıdır.
  d) Yangın riskine ilişkin gerekli tedbirler alınmalıdır.
  e) Temiz ve bakımlı olmalı, koku, haşere oluşumuna engel olacak şekilde dezenfekte edilmelidir.
  f) Atıklar, gruplarına göre ayrı olarak, türlerine uygun biriktirme ekipmanlarında biriktirilmeli, ilgili mevzuata uygun olarak çevresel kirliliğe yol açmayacak şekilde gerekli tedbirler alınmalıdır.
  g) Ayrı biriktirme ekipmanları, biriktirilecek atığın ilgili mevzuatında tanımlanan kriterlerine uygun olarak tasarlanmalıdır.
  ğ) Gelen ve giden atıklara ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sistemine sahip olmalıdır.
  h) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere uygun olmalıdır.
  ı) Kullanılacak biriktirme ekipmanlarının üzerinde veya ekipmanların bulunduğu bölmelerde biriktirilecek atık türlerine ve kodlarına ilişkin yazı ve şekil bilgileri bulunmalıdır.
  i) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyleri temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulunmalıdır.
  j) Kullanılacak biriktirme ekipmanları atığın türüne uygun olarak kapalı ve tekerlekli olmalıdır.
  k) 1. Sınıf atık getirme merkezlerinin ve seyyar getirme merkezlerinin toplama ve biriktirme aşamalarında, evsel tehlikeli atıklar için ayrı etiketleme ve ayrı biriktirme ekipmanları kullanılmalıdır.

  MADDE 12 – (1) 1. sınıf atık getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hususları da yerine getirmekle yükümlüdür.
  a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan atık gruplarından ilk 13 grubun biriktirilmesi zorunludur. 14 üncü grup tercihe bağlı olarak 1. sınıf getirme merkezinde yer alır.
  b) Yönetim binası, kantar, giriş kontrol noktası bulunmalı ve asgari 1.000 m2 alana sahip olmalıdır.
  c) Tesis etrafı, en az 1,5 m yüksekliğinde beton, briket veya tuğla benzeri kalıcı yapı malzemesi ile çevrili olmalıdır.
  ç) Atıkların bekletildiği alanın üzeri kapalı olmalıdır.
  d) Alanda kör toplama kanalı ile sonlanan kuşaklama kanalı bulunmalıdır.
  e) Sorumlu bir çevre görevlisi bulunmalıdır.
  f) Bu Tebliğin Ek- 2’sinde belirtilen gruplardan 11 nolu gruptaki atıklar, paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân bulunmayan ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan biriktirme ekipmanlarında biriktirilir.
  g) Yıkama işlemi sonrasında oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bulundurulmalıdır. Toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanmalıdır.


  Kurumsal
  Hakkımızda
  Vizyon & Misyon
  Sosyal Sorumluluk
  Belgelerimiz
  Haber
  Şehir Çözümleri
  Atık Yönetimi
  Aynı Toplama Ekipmanı İçerisinde Biriktirilebilir Atıklar
  Atık Alınması ve Kabulü
  Atık Ambalajlanma ve Etiketlenmesi
  Atık Gönderilmesi ve Raporlama
  Atık Beyanın Yapılması ve Kayıtlar
  Endüstriyel Çözümler
  Atık Yönetimi
  Atık Envanteri Oluşturma
  Atıkların Toplanması ve Geçici Depolanması
  Atıklar İçin Bildirim ve Belge Temini
  Atık Alınması ve Kabulü
  Atık Ambalajlanma ve Etiketlenmesi
  Atık Gönderilmesi ve Raporlama
  Atık Beyanın Yapılması ve Kayıtlar
  Bilgi Bankası
  Düzenli Depolama Değil Geri Kazanım Projesi Mal Alımı İhale İlanı
  AEEE Yön.
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yön.
  2872 Sayılı Çevre Kanunu
  Online İşlemler
  Ödüllü Anket
  Yeşil Düşün
  Proje Başvurusu
  Atık Başvuru
  Şikayet Gönder
  Bilgi Talebi
  İnsan Kaynakları
  İletişim
  İletişim Bilgileri
  Google Map

    
  Tüm Hakları Saklıdır   |  Mega Tasarım 2016